รายงาน เป้าหมาย  ผลงาน 
      
      
อัตรา / ร้อยละ    0.00 
คะแนนที่ได้   
คะแนนถ่วงน้ำหนัก    0.0000 
รวม  0.00   
FusionGadgets
สูตรการคำนวน : ไม่คำนวน
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการ
ดำเนินงาน
 

YouTube Blogger Twitter Facebook   แจ้งปัญหาการใช้งาน   Key Performance Indicator Management V 2.0 Online Planing Tools